VPS 2022 年 12 月 26 日

使用萌咔脚本更换VPS系统

使用萌咔脚本更换VPS系统
一些主机商并没有提供需要的OS,比如OB使用的Debian 10很多服务商都还不能在控制面板重装,由于萌卡博客暂时关闭,OB备份了脚本和常用方式:
国外VPS重装:
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/mixool/script/source/moeclub_os.sh) -d 10 -v 64 -p qwerasdfzxcv -a
国内VPS指定源重装:
  • 阿里云源
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/mixool/script/source/moeclub_os.sh) -d 10 -v 64 -p qwerasdfzxcv -a --mirror 'http://mirrors.aliyun.com/debian/'
  • 腾讯云源
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/mixool/script/source/moeclub_os.sh) -d 10 -v 64 -p qwerasdfzxcv -a --mirror 'http://mirrors.cloud.tencent.com//debian/'
  • 网易163源
bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/mixool/script/source/moeclub_os.sh) -d 10 -v 64 -p qwerasdfzxcv -a --mirror 'http://mirrors.163.com/debian/'
  • 记录备用
bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://moeclub.org/attachment/LinuxShell/InstallNET.sh') -d 10 -v 64 -p qwerasdfzxcv -a --mirror 'http://mirrors.163.com/debian/' --ip-addr 192.168.1.34 --ip-gate 192.168.1.1 --ip-mask 255.255.255.0
重装完成后使用p参数后的密码即可登录新系统
2020/10/21更新: DD时遇到interfaces错误先执行:sudo apt-get autoremove --purge ifupdown; sudo apt-get install ifupdown